Yeti

معنی مرد برفی ناخوشایند در رویا به عنوان نماد ناآشنودی و ترس تفسیر شده است. برای دریافت بهترین تفسیر از رویای خود را, لطفا همچنین به معنای رویای Yeti را ببینید.