فرشتگان

رویای فرشته نماد خوبی، خلوص، حفاظت، آسایش، و راحتی است. فرشتگان همچنین می توانید چشم انداز خود را از یک فرد و یا وضعیت است که شما را به عنوان یک راه حل کامل برای یک مشکل را نشان می دهد. فرشته منعکس کننده یک وضعیت فوق العاده در زندگی خود را که شما را از یک بار تسکین می دهد و یا شما را از دشواری نجات می دهد. فرشته نشان دهنده وضعیتی است که شما را ترک احساس برکت، سپاسگزار، و یا خوش شانس است. فرشته همچنین می تواند یک شریک زندگی، عروس، و یا همسر، که شما به عنوان کامل بودن می بینید. فرشتگان اغلب در رویاهای افرادی که تجربه معنوی قدرتمند و یا تجدید علاقه در اعتقادات خود را به نظر می رسد چرا که آن را منعکس کننده حس امنیت متعلق به، و یا ~بندر امن~ است که همراه با آن تجربه. رویا در مورد کسی که می داند با بال فرشته نماد برخی از جنبه های شخصیت خود را که باعث می شود شما احساس امن تر و یا تسکین از یک وضعیت دشوار است. همچنین می تواند نمایندگی از احساسات خود را برای آن فرد، زندگی خود را آسان تر و یا محافظت از آنها را در برخی از راه. همچنین می تواند نمایندگی از احساسات خود را در مورد آنها کامل است. رویای بال فرشته در حال برش و یا سوخته نماد یک مشکل و یا نیت منفی است که جلوگیری از چیزی و یا کسی که به عنوان کامل دیده می شود. مایل به دیدن چیزی یا کسی تا کامل است ، اما احساس می کنم که چیزی است که اجازه نمی دهد. خواب است که شما یک فرشته نماد احساسات خود را از مسئولیت، و یا نیاز به محافظت از دیگران است. راه حل کامل شخص دیگری برای یک مشکل است. مثال: یک زن خواب فرشته راه رفتن به سمت او. در زندگی واقعی، او شگفت زده شد زمانی که یک دوست می خواست به تمرین ایمان خود را با او. چيزي که اون ميخواست فرشته منعکس شده به عنوان این دوست یک راه حل کامل برای مشکل خود را از قادر به تمرین ایمان خود را مسیر او همیشه می خواست.