مشتری

رویای در مورد مشتری نماد تمرکز تمام زندگی خود را حول محور مسئله ای است که نمی تواند هیچ کاری در مورد انجام دهد. متناوبا, مشتری ممکن است منعکس کننده زندگی خود را حول محور قدرت شما که دیگران نمی توانند متوقف شود. تا اون حد ممکن ايستاده بودم تو در حال حاضر مهم ترين شخص هستي در حال حاضر هيچکس مهم تر نيست شما می توانید سطح افزایش وضعیت اجتماعی و یا چیزهای جالب تر در زندگی خود را در جریان داشته باشد. نفوذ، موفقیت یا استعدادهای شما را می توان برای همه در معرض دید قرار داد.