فقط

در رویای بودن و یا دیدن کسی در نمایشگاه، آنها ممکن است نشان می دهد که شما ممکن است به دوران کودکی خود را عقب نشینی، که در آن زمان ساده تر بود. شما احساس می کنید که شما می توانید اجازه دهید مهار خود را بروید و آداب و رسوم فرهنگی را فراموش کنید. رویا نیز می تواند جناس در عدالت و عادلانه در یک تصمیم یا وضعیت.