فرشتگان مرگ

برای دیدن درو کار رویای خود را, آن را نشان می دهد رفاه و لذت. در رویای دیدن یک درو بیکار در رویای خود، یک رویداد دلسرد کننده زمان مرفه خود را قطع خواهد کرد.