آنخ

رویا با آنخ نماد از دست دادن کل اهرم. تابع کامل به نیاز ها و یا خواسته های دیگران با قدرت بیشتر از شما. شما ممکن است احساس کنید که دیگران می توانند قوانین را برای شما دیکته کنند. نمادگرایی بر اساس فرعون ها با استفاده از آنخ ها برای نماد قدرت خود به عنوان خدا برای دیکته کردن مردم است. مثال: مردی رویای دست دادن آنخ را داشت. در زندگی واقعی او مهم ترین قرارداد اشتغال خود را از دست داده بود. شغلت خراب شده