حلقه

رویای در مورد طناب می تواند اضطراب در مورد ~خراب کردن~ چه در مورد و چه در غیاب خودتان نشان می دهد. احساس، محدود، مهار، و یا که کسی آماده است به شما خجالت دوم برای خارج شدن از خط. همچنین می تواند بازنمایی یک ذهنیت شکست دهنده باشد. متناوبا, طناب ممکن است منعکس کننده افکار خودکشی.