آنخ

اگر شما رویای دیدن یک رخ نشان می دهد که چگونه باهوش و باهوش شما, شما از چیزی که زندگی شما را به ارمغان بیاورد نمی ترسد. شما شجاع و می دانید که چگونه برای مقابله با مشکلات شما هنوز هم نیاز به آرام و آرام ماندن.