بی اشتهایی

رویای داشتن بی اشتهایی نماد محرومیت از خود است. شما ممکن است احساس می کنید که شما چیزی سزاوار نیست. شما ممکن است با اعتماد به نفس، پذیرش خود، و یا گناه مشکل داشته باشد. شما ممکن است نیاز به یادگیری به خودتان را دوست دارم و یا به فراموشی گذشته. متناوبا, رویا می تواند تلاش خود را برای کمال نماد.