بی اشتهایی

هنگامی که شما رویا از بی اشتهایی رنج می برد به معنای بی اعتمادی به خودتان است. تو بايد با خودت مهربون تر باشي مطمئن شوید که شما فکر می کنم شما را از یک فرد شاد آزار, باور و اعتماد به خودتان, در غیر این صورت شما برای عدم اعتماد به نفس رنج می برند. شما باید درک کنید که هیچ کس کامل نیست، و شما باید خودتان را برای کسانی که شما هستند را بپذیرید. من امیدوارم که این رویا یک تماس بیدار برای شما شروع به حرکت با شما هستند.