غیر طبیعی

رویای در مورد یک ناهنجاری نماد چیزی در زندگی شما است که سازگار با چگونه شما احساس می کنید همه چیز باید باشد.