م داد و بی داد

رویا با crayons نماد مشکلات است که شما نمی خواهید هر گونه مسئولیت و یا تعهدات با. شما ممکن است آزادی را به انجام به عنوان شما لطفا اشتباه، و یا آزمایش بدون عواقب می خواهید. Crayons همچنین می تواند نمایندگی از عدم نگرانی برای آنچه دیگران فکر می کنم. مثبت, crayons نماد نگرش بی خیال, باز فکر و یا تخیلی بودن. منفی, مگس می تواند عدم جدیت نشان می دهد, تعهد و یا slouch.