سال ها

سال ها در رویاها می تواند پیچیده و معمولا با استفاده از سیستم اعداد مورد بحث در بخش موضوعات برای اعداد. تمام سال تبدیل به یک نماد برای حالت ذهن. به عنوان مثال، رویای بودن در سال 1800 می تواند از سیستم تعداد شناسی رویایی برای منعکس کردن درجه بالایی از آزادی استفاده کند (18 = آزادی انتخاب و 00 نماد قدرت). اگر یک فرد در یک رویا به شما می گوید که آن سال 2012 از نماد واقعا می گویند که شما با درگیری مواجه است که دشوار است و یا غیر ممکن است به صورت (20 درگیری قدرتمند است و 12 مقابله با درگیری است) نمونه های دیگر 1999 است که به معنای آغاز پایان بزرگ در زندگی شما 19 + 99. و یا سال 1600 خواهد گفت که شما با زمانی مواجه هستید که در آن شما در حال پردازش منفی گرایی (16+00) و شما با موقعیت های زندگی مواجه هستید که شما تعادل (16 = رویارویی با منفی گرایی و 00 = قدرت) هنگامی که شما می شنوید و یا یک سال در رویا آن را بنویسید و با استفاده از سیستم متعدد آن را رمزگشایی کنید. سال ها در رویاها نیز می تواند نمادی برای آنچه شما در مورد آن دوره از زمان فکر می کنم که به طور نمادین به آنچه در زندگی شما در حال حاضر اتفاق می افتد مرتبط است.