اتش

رویای یاد برای چیزی نماد تمایل برای برخی از منطقه از زندگی خود را به بازگشت به حالت عادی است. شما ممکن است تجربه جدایی از یک دوست و یا یک وضعیت خانواده.