اتش

اگر شما تشنه چیزی در یک رویا, سپس چنین رویایی در مورد کسی در زندگی خود را پیشگویی و پوچی که فرد خاص باعث شما. مطمئن شوید که شما پر کردن که خلاء با چیزی معنی دار در زندگی خود را. از سوی دیگر، تمایل نشان می دهد جنبه های پنهان شما در حال برگزاری.