اضطراب

رویای داشتن اضطراب نماد ترس خود را از شکست و یا ناتوان بودن در توانایی های خود را. شما همچنین ممکن است نگرانی در مورد خجالت خودتان و یا توجه کسی انجام بهتر از شما داشته باشد. متناوبا, اضطراب می تواند بی حوصلگی و یا در حال رشد با فرد در بیداری زندگی منعکس.