قطب جنوب

رویای در مورد قطب جنوب نماد چالش های عظیم و یا مشکلات است که شما احساس می کنید هرگز ناپدید خواهد شد. مشکلات و یا موقعیت های وحشتناک است که شما به طور کامل مقاومت در برابر خود را. شما می توانید احساس انزوا و تنهایی.