آنتن

رویای یک آنتن نماد پذیرایی عاطفی یا روانی است. چگونه برای باز کردن شما و یا شخص دیگری پذیرش ایده های جدید و یا افکار است.