آنتن

اگر رویای آنتن را دارید، نشان دهنده توانایی شما برای مرتبط کردن با دیگران است. این رویا نشان می دهد، که آن را هیچ ناراحتی، قرار دادن افکار خود را به کسانی که در تماس است. آنچه شما باید انجام دهید، این است که استفاده از این هدیه را به پول و یا مدیریت مهم را به کنترل خود را، و سپس شما تبدیل خواهد شد بسیار خوش شانس.