دیش ماهواره ای

دیش ماهواره ای در یک رویا به معنای مشکلاتی است که در یک جهان ایجاد می شود و آگاهی از آن ناشی از آن است.