دیش ماهواره ای

برای تعامل با یک دیش ماهواره ای در رویا، آن را به عنوان دانش و یا توانایی درک یک وضعیت یا واقعیت تفسیر شده است. رویای یک دیش ماهواره ای، آن را نیز به معنای نمادین آگاهی جهانی در درک یک موضوع مهم و یا مشکل برای بحث و یا بحث.