اجداد

رویای اجداد نماد شناخت صفات و سنت موروثی آنهاست. شما همچنین می توانید سعی کنید برای یادگیری از گذشته خود و یا دانش افراد با تجربه تر برای مقابله با هوش با یک مشکل.