محدود کردن

به رویا و یا گره خورده و یا گره خورده می تواند احساسات تعهد است که فراتر از کنترل شما منعکس. شما می خواهید عاری از یک وضعیت یا رابطه. همچنین می تواند نمایندگی از محدودیت ها و یا محدودیت ها، در شما قرار داده شده است.