ضد یخ

رویای ضد یخ نماد تصمیم گیری است که فعال و یا متمرکز بر آماده سازی. مطمئن شوید که همه چیز به منظور قبل از اقدام با یک تصمیم مهم تر است. مثال: یک زن خواب نشت نفت در موتور که در آن ضد یخ باید برود. در زندگی واقعی ، او تا به حال یک تصمیم مهم را که او احساس می کند او بسیار راحت است ، فداکاری. روغن در مخزن ضد یخ نشان دهنده تمایل خود را به دلجویی از چیزهایی با تعلل و بهانه (نفت) به جای آماده سازی لازم برای بزرگترین تصمیم خود را (ضد یخ).