ضد یخ

اگر شما رویای دیدن و یا با استفاده از ضد یخ, به این معنی است که شما به اندازه کافی در تماس با کسانی که در اطراف شما نیست. شاید شما باید باز کردن کمی بیشتر به دیگران، نشان دادن شخصیت خود را به کسانی که شما را دوست دارم و تنها پس از آن شما را به خودتان و دیگران احساس خوبی در مورد خودتان. مطمئن شوید که شما مردم را پوشش نمی دهد و حفظ ارتباطات تا آنجا که شما می توانید.