مخلوط کن

رویای در مورد مخلوط کن نماد روش ساخت موقعیت های دشوار و یا ایده های آسان تر به قبول. رویای در مورد مخلوط کردن غذاهای مختلف نماد تلاش خود را برای ادغام ایده های مختلف و یا عوامل را به یک کل هماهنگ تر. همچنین می تواند نمایندگی از تلاش خود را برای پیدا کردن زمینه مشترک با یک فرد دیگر و یا برای پیدا کردن سازش قابل قبول است.