پادزهر

رویای در مورد پادزهر نماد راه حل برای یک مشکل است. توانایی تنظیم چیزی درست و یا تعمیر چیزی است که اشتباه رفت.