پادزهر

هنگامی که شما رویای نیازهای خود را برای پادزهر, به این معنی است که شما خارج از تعادل در زندگی خود را. احتمال پشیمانی شما برای کارهایی که در گذشته انجام داده اند وجود دارد. مطمئن شوید که شما اشتباهات مشابه در آینده به عنوان این شما را به ناامیدی بزرگ منجر نمی شود.