قدیمی

اگر شما رویای عتیقه به این معنی است که شما می دانید که چگونه برای یادگیری از اشتباهات شما در گذشته ساخته شده است. دانش از چیزهایی که شما نباید انجام دهید دیگر وجود دارد, به عنوان این شما را به شادی و زندگی سالم منجر. مطمئن شوید که در حال حاضر و سپس شما در مورد آنچه شما انجام می دهند و اگر آن را راه درست برای انجام آن فکر می کنم.