اصیل

هنگامی که شما رویای بومی به معنی سمت نرم از شخصیت خود را. اين يعني تو آدم بي گناه و خوبي هستي توضیح می دهد معنی رویا، چگونه شما نیاز به پیدا کردن ارتباط با خود طبیعی خود و چشم انداز شما را در خودتان. همچنین ارائه می دهد که شما باید کمتر بالا زمین و افراط جدا از دیگران تبدیل شود. شما می توانید حتی ترک خود را کامل آسیب برساند. همچنین به این معنی است که شما در حال رفتن به تبدیل شدن به روانی ناپایدار.