عتیقه

اگر شما رویای دیدن عتیقه نشان دهنده گذشته و ریشه های باستانی خود را. این رویا نشان می دهد چیزی منحصر به فرد و منحصر به فرد در مورد شما. اطمینان حاصل کنید که شما حفظ ارزش های خوب از گذشته خود را به عنوان آن می تواند بسیار مفید در آینده. اگر شما رویای دیدن عتیقه, اما نه لذت بردن از دیدگاه آن, که نشان دهنده برخی از چیزها در گذشته به شما صدمه دیده اند و در حال حاضر شما رنج می برند. این می تواند به معنای دیگر از این رویا، که شما در حال تلاش برای جلوگیری از چیزی که شما نباید.