تغییر سست

رویای دیدن تغییر سست نماد قدرت، منابع و یا توانایی های شما و که به آسانی برای استفاده به عنوان شما می خواهم آنها را به. شما قادر به انجام کاری هر زمان که شما می خواهید, اما هیچ کار و یا مشکلات درگیر وجود دارد.