عتیقه

رویای در مورد عتیقه نماد یک حافظه یا ایده از گذشته است که شما گرامی می دارید. چیزی از گذشته شما نمی خواهید به رها کردن. شما می توانید حساس در مورد چگونه زیبا و یا خوب چیزی که قبلا می شود. باستانی نیز می تواند نمایندگی از ارزش های افتخار زمان، سنت ها، حکمت و یا چیزی که شما به ارث برده است. چیزی که شما درک واقعی، اثبات شده و یا ارزش نگه داشتن. رویای در مورد دوست نداشتن و یا لذت بردن از عتیقه نشان می دهد که شما در حال حرکت به دور از اعتقادات منسوخ شده و یا راه های قدیمی تفکر. شما ممکن است دور انداختن و یا رد چیزی از گذشته خود را.