ضد تپش

رویای در مورد استفاده از ضد تپش نشان دهنده نگرش مراقبت و یا احتیاط با موقعیت های منفی است. درست بودن یا تایید اینکه شما هیچ کار اشتباهی انجام نمی دهید. تایید یا فعال بودن. متناوبا, آن را می تواند تمایل بالا به دور ماندن از افکار منفی و فکر می کنم مثبت تر منعکس. شما می توانید افکار خود را نظارت.