دستکش

رویای در مورد دستکش نماد با دقت برخورد با یک وضعیت برای جلوگیری از خجالت آور و یا رنج به تنهایی. شما ممکن است بخواهید به هر گونه شانس با چیزی و یا ایجاد یک وضعیت بدتر.