سالنامه

رویای در مورد یک سالنامه نماد اشتراض است. این است که، خاطرات خود را و تمرکز بر روابط گذشته و یا موقعیت. شما ممکن است ارزیابی مجدد دوستی، و یا تجربه شما تا به حال زمانی که شما جوان تر بود. سالنامه همچنین می تواند نمایندگی از تلاش های خود را برای به دست آوردن بینش به زندگی خود را با بررسی گذشته خود را. همچنین می تواند نشان دهنده پشیمانی خود را, و یا تمایل به تغییر گذشته.