ابطال

رویای در مورد به دست آوردن ابطال نماد پشیمانی و یا شک و تردید در مورد انتخاب ها و یا اقدامات خود را. شما ممکن است ~پشیمانی خریدار~، در مورد چیزی که شما فکر می کردم مهم و یا خاص است.