ماچادو

رویای تبر نماد درگیری در زندگی شما است که بی پرده، کثیف، بی تفاوت و سرد است. شما ممکن است با یک وضعیت یا فرد در زندگی خود را که باعث می شود شما احساس می کنید که اگر آنها در مورد احساس خود را در همه اهمیت نمی دهد و مهم نیست که من به شما گفتم تمام معایب و یا نقاط ضعف خود را. تبر یک چیز شما می توانید رویای زمانی که دوستی می رود ترش و هر دو طرف با یکدیگر با عدم احترام کامل رفتار است. تبر ممکن است صداقت وحشیانه نامطلوب منعکس, خیانت و یا تجاوز منفعل است که دو نفر به خوبی از آن آگاه هستند. مثال: یک مرد جوان رویای یک قاتل را با تبر پشت سر او و دوستش می بیند. در زندگی واقعی رابطه بین او و دوست ش به آرامی تبدیل شدن به شر و بی رحمانه بود.