ابطال

اگر شما رویای دریافت ابطال به این معنی است که شما در امتناع از چیزی یا کسی هستند. مطمئن شوید که شما قبول اشتباهات شما ساخته شده و شما آنها را دیگر به عنوان شما احساس بد در مورد آنها را نگه دارید. شما باید در نظر بگیرید که همه چیز را می توان تغییر داد، و تنها شما تنها مسئول شادی خود را.