آگهی

رویای در مورد تبلیغات نماد گزینه ها و یا امکانات است که در زندگی خود را برای در نظر گرفتن ارائه. مردم و یا موقعیت هایی که جالب در تلاش چیزی جدید و یا ایجاد یک تغییر است.