آبشش ها

رویا در مورد مردم بومی نماد جنبه های شخصیت خود را که مقاومت در برابر تغییر، سرسخت و یا قربانی هیچ چیز. به طور مثبت، فرد اصیل نماد قدرت اخلاقی، حفظ اصول و مقاومت در برابر فساد ارزش ها و باورها است. منفی, فرد بومی نماد عدم تمایل به دادن عادات بد, پیشرفت و یا فکر می کنم از چیزی در راه پیچیده تر و یا بالغ. همچنین نشان می دهد که شما بیش از حد افراط و یا بیش از حد احساسی.