سحر و جادو سیاه و سفید

رویای در مورد سحر و جادو سیاه و سفید نماد گرفتن خواسته های خود را از طریق ضربات. دادن تمام یکپارچگی یا اخلاق خود را به منظور دستکاری دیگران. آنچه شما می خواهید از طریق پنهان کردن، بدکار و خیانت دریافت کنید. خواب است که شما در حال انجام سحر و جادو سیاه و سفید می تواند نشانه ای است که شما بسیار مایل به قربانی همه خوب در خودتان برای رسیدن به اهداف خود را. ترک پشت یکپارچگی خود را به عنوان یک وسیله به پایان است. تمایل به ~فروخته شده~ برای دراز مدت به منظور به دست آوردن قدرت در کوتاه مدت.