تبلیغات

رویای در مورد یک تجاری نماد یک فرد یا وضعیت است که در تلاش برای فروش شما در ایده هایی است که برای شما اولویت ندارد و یا انتخاب اول شما نیست. انتخاب های جایگزین و یا ایده هایی که علاقه مند به, پیدا کردن حواس پرتی, و یا باور نامناسب هستند.