لباس شنا

رویای در مورد لباس شنا نماد جنبه ای از شخصیت خود را که کاملا در مقابله با عدم قطعیت و یا یک وضعیت منفی متمرکز شده است. نمادگرایی بر اساس آب، منعکس کننده عدم قطعیت یا موقعیت های منفی است. لباس شنا و سپس منعکس کننده شخصیت خود را به عنوان او آن را اداره می کند. رنگ لباس شنا بسیار مهم است. آبی نماد چشم انداز مثبت، قرمز منفی است، و سفید نماد تصفیه و یا نیت واقعی است. اگر شما می بینید سنگ مرمر در لباس شنا آن را منعکس کننده آگاهی از خودتان برخورد با یک مشکل در تمام زمان. مثال: مردی یک زن را با کت و شلوار توپ آبی دید که در ساحل شنا می کرد. در زندگی واقعی او با زندگی تهدید وضعیت سلامت مواجه بود. لباس شنا توپ منعکس کننده شخصیت خود را به طور مداوم در تلاش برای مقابله با مشکل خود را. چیزی که شما مجبور به انجام تمام وقت برای بهبود سلامت خود را.