بازرگانی

اگر شما در خواب و در رویا ، شما را دیدم که شما در حال تماشای تبلیغات تلویزیون ، آن را به معنی تمایل خود را به پرش از یک چیز به چیز دیگر بدون تکمیل وظایف اولیه و مسئولیت های خود را. شما تمایل به هدف در مورد موقعیت های شما در سراسر آمده و فاصله خود را از لحاظ عاطفی. اگر تبلیغات پرش به سرعت از یکی به دیگری ، سپس آن را نماد fugacity خود را.