آنوس

رویای یک نوس نماد پتانسیل برای موقعیت های نامطلوب و یا ایجاد مشکلات است. رویای تجاوز مقعدی نماد ناتوان بودن برای جلوگیری از یک وضعیت نامطلوب از رخ دادن است.