آنوس

اگر رویای دیدن آنوس را دارید، به این معنی است که از احساسات بد و پنهان کردن احساساتی که بیان نمی کنید رنج می برید. این رویا به معنای شرم و گناه شماست. معنی اصلی آنوس این است که آن را نشان دهنده avarice آن است. به خاطر داشته باشید که این رویا نشان می دهد، که شما باید کمی بیشتر استراحت.