گم شده

خواب است که شما لنگ, اشاره به عدم تعادل در یک رابطه در زندگی شما. شما احساس می کنید که رابطه یک طرفه است. شاید شما احساس می کنید که شما در حال دادن بیش از شما در حال بازگشت و یا برعکس.