قلاب

رویای در مورد و یا دیدن در قلاب رویا، اشاره به یک ایده و یا یک مفهوم شما نیاز به درک. رویا همچنین ممکن است نشان می دهد که شما در حال معتاد شدن به چیزی و یا معتاد شدن به. شما ممکن است به انجام و یا اعتقاد به چیزی فریب خورده است.