منهتن

رویای در مورد منهتن نماد تعامل اجتماعی با افراد دیگر که در آن شما تا کنون بهتر است که شما لازم نیست برای انجام کسی به نفع. متوجه شوید که شما بهتر از دیگران, در حالی که یک وضعیت کل حول محور قدرت تصمیم گیری خود را. نیاز به انجام هر کاری به جز هشدار قدرت خود را. رهبر وضعیتی که در آن شما آزادی برای قطع کسی که می خواهد صورت خود را. منفی, منهتن ممکن است منعکس کننده سوء استفاده از قدرت خود را برای حفظ کنترل کامل از یک وضعیت اجتماعی. سوء استفاده از قدرت ، به منظور به سادگی هرگز گفتن چه باید بکنید. مثال: مردی رویای دیدن منهتن را داشت که توسط یک سیارک نابود شد. در زندگی، او در کنترل کامل املاک خود را به عنوان مادران مرده بود و متوجه شد که یک روز بیدار شدن او در نهایت مجبور به فروش خانه خود را به دلیل او می تواند هیچ کاری برای جلوگیری از آن انجام دهد. منهتن نشان دهنده تعامل خود را با بستگان از آنها او تا به حال قدرت کامل بیش از چگونه او اموال با نیاز به پاسخ به هر کسی.